Van seksuele voorlichting via bespaarbox tot minder restafval

  • door
Foto Paul Klukhuhn

De gemeenteraad heeft zich dinsdag in eerste termijn gebogen over de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. In zo’n eerste termijn kunnen partijen zeggen wat ze van de begroting vinden en voorstellen doen voor zowel grote als kleine en wijzigingen. Dinsdag 15 november staat de tweede termijn gepland, waarin partijen reageren op elkaars voorstellen en er vervolgens wordt gestemd. In dit artikel een tweede overzicht van verschillende voorstellen die gisteren zijn gedaan.

  • Leefbaar Lelystad zou graag ook de stationszijde van het stadhuis ‘de uitstraling geven zoals van een provinciehoofdstad mag worden verwacht.’. Met het logo van Lelystad en vlaggen en dergelijke moet die ingang meer cachet krijgen.
  • De SP wil dat er een tijdelijke, overdekte sportaccommodatie komt in de buurt van Porteum. Die moet het tekort aan sportaccommodaties oplossen tot er een sporthal bij is gebouwd in Lelystad. De partij wordt in haar voorstel gesteund door het CDA. Het college zou uiterlijk het eerste kwartaal van het volgende jaar met een voorstel voor een dergelijke accommodatie moeten komen.
  • De PvdA en SP pleiten ervoor om met maatschappelijke organisaties die subsidie krijgen van de gemeente, voor meerdere jaren afspraken te maken. Nu worden in veel gevallen jaarlijks afspraken gemaakt, waardoor voor die organisaties elk jaar in deze maanden een spannende tijd aanbreekt, met de vraag of de aangevraagde subsidie zal worden verstrekt. Dat zorgt voor onrust en komt het functioneren van die organisaties niet ten goede. “Een financieringsconstructie voor enige jaren vooruit geeft de organisaties meer rust, meer continuïteit en meer ruimte om op langere termijn doelen en resultaten te behalen,” aldus de twee partijen. Ze roepen het college op in het eerste kwartaal van volgend jaar met een voorstel hiervoor te komen.
  • Leefbaar Lelystad wil verplicht seksuele voorlichting op basisscholen invoeren. De partij heeft daar een voorstel voor ingediend, dat bij de begrotingsraad op 15 november in stemming wordt gebracht. De voorlichting moet onder andere ‘onze normen en waarden delen met de diverse culturen in onze stad en de begrippen verduidelijken die behoren bij LHBTIQ+’. D66 wees de partij er dinsdag op dat de gemeente dit helemaal niet kan verplichten, omdat scholen en schoolbesturen zelf over het onderwijs gaan. Voor de PVV is het ook niet nodig. “Laat al die gekkigheid maar lekker aan de ouders zelf over,” vond Ashwin van Stormbroek.
  • GroenLinks, PvdA en SP willen kijken of de afvalstoffenheffing en de rioolheffing ook op andere manieren berekend en opgelegd kunnen worden. Nu kent Lelystad twee tarieven: één voor eenpersoons- en één voor meerpersoonshuishoudens. De partijen willen dat de gemeente onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van andere manieren. Daarbij zouden lage inkomensgroepen moeten worden ontzien en zou het zuinig gebruik van water en het minder produceren van afval moeten worden gestimuleerd. Zo zou de aanslag kunnen worden opgelegd op grond van de waarde van het huis, de hoeveelheid water die een huishouden verbruikt of de hoeveelheid afval die een huishouden jaarlijks produceert.
  • Jong Lelystad wil dat de ‘bespaarboxen’ met energiebesparende artikelen ter waarde van 100 euro beschikbaar komen voor alle Lelystedelingen die er een willen. Op dit moment krijgen mensen een bespaarbox als er een afspraak is gemaakt met een van de energiecoaches voor een adviesgesprek over energiebesparing. De partij merkt op dat dit wel wat beter onder de aandacht van inwoners mag worden gebracht, maar vindt ook dat het aanvragen van zo’n box niet afhankelijk moet zijn van zo’n adviesgesprek.
  • De PvdA wil dat er bij de nieuw te bouwen sporthal die in de planning staat ook een sportpark wordt aangelegd. Leefbaar Lelystad zou graag zien dat er zo snel mogelijk een ‘athletic skills park’ wordt aangelegd bij Porteum.
  • GroenLinks, de PvdA en Jong Lelystad willen dat er een plan wordt gemaakt om de kilo’s restafval die inwoners jaarlijks produceren, omlaag te brengen. Lelystad loopt ver achter op de doelstelling wat dat betreft, mede door de vertraging die is opgetreden bij het plaatsen van de ondergrondse containers. Op dit moment produceert iedere inwoner zo’n 200 kilo restafval per jaar. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 170 kilo. Het doel van het ondergronds inzamelen is dat dit wordt teruggebracht naar 100 kilo. Om daar een versnelling in aan te brengen, stellen de drie partijen voor dat het college in het voorjaar van 2023 met een idee komt over hoe dit te bereiken is.