Speerpunten Leefbaar Lelystad

Voor het nieuwe verkiezingsprogramma 2018 – 2022 staan hieronder onze speerpunten. Wilt u meer weten, klik dan op ons verkiezingsprogramma of stel een vraag door een mail te sturen naar peter@leefbaarlelystad.nl

Sport 

Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en is ook een manier om sociale contacten te leggen en te onderhouden. De gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is. Leefbaar Lelystad is van mening dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich richt op alle vormen van sport.

Zorg

Leefbaar Lelystad wil een gemeente waarin mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat voor mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning noodzakelijk is.

Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één plan, één regisseur.

Ondernemerschap

Leefbaar Lelystad is voor de stimulering van ondernemerschap door ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen.

Het college van B&W dient een voortrekkersrol te vervullen om nieuwe ondernemers naar Lelystad te trekken. Bestaande bedrijven moeten gestimuleerd worden om te blijven innoveren. Leefbaar Lelystad ziet de ontwikkeling van toerisme en recreatie als kans voor Lelystad.

Jeugdzorg

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving.

Kinderrechten en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming geven kinderen, ouders en hulpverleners leidraad in wat nodig is voor ieder kind om zo goed mogelijk op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Conflictscheidingen kosten de maatschappij jaarlijks bijna 100 miljoen euro. De oorzaak van conflictscheidingen ligt bij ouders, daar moet dus de aanpak vooral  op gericht zijn.

Onderwijs

Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en zelfstandig een toekomst op te bouwen. Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale voorzieningen.

LHBT

Lelystad is een vrije stad, hier telt je toekomst, niet je waar je vandaan komt.
De Lelystedelingen houden van de stad waar diverse nationaliteiten, levensbeschouwingen, hetero’s, lesbo’s, homo’s en transgenders met elkaar leven. Lelystad is een regenbooggemeente. Je mag houden van wie je wilt, geloven wat je wilt en dragen wat je wilt. Wel is het van belang dat de grenzen van de vrijheid van een ander niet wordt overschreden. Leefbaar Lelystad zet zich hiervoor in.

Integratie

Leefbaar Lelystad staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Niet je afkomst maar je toekomst staat centraal, niet je geloof maar je gedrag, niet de groep maar het individu.

Leefbaar Lelystad verwerpt en bestrijdt alle vormen van discriminatie. Vrouwen hebben gelijke rechten als mannen.

De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie-, asiel- en terugkeerbeleid. Er is een actief beleid nodig om de inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. Daar is in het bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal van belang.

Veiligheid

Iedere Lelystedeling kan veilig over straat. Dat moet het uitgangspunt zijn. Agressie en geweld zijn onacceptabel.  Het respecteren van andermans eigendommen is vanzelfsprekend.

Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid, maar in de uitvoering is veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.