Reactie in 2e termijn begroting 2021 LeefbaarLelystad

Betoog 2e termijn programmabegroting 2021, 10 november 2020
Met een lege portemonnee kun je nu eenmaal weinig. Wat voor Leefbaar Lelystad als een paal boven water staat is dat we hoe dan ook moeten zien te voorkomen dat Lelystad opnieuw een artikel 12 gemeente wordt. Dat betekent dat we soms moeilijke keuzes moeten maken.

Begroting
Simpelweg een grote bezuiniging binnen het sociaal domein uitstellen kan realistisch gezien gewoonweg niet. We hebben het al eerder gezegd dat het duivelse dilemma’s zijn. Maar de besluiten zijn genomen en om daar dan nu bij de begroting weer op terug te komen, wij daar lopen niet warm voor.
Het verschil tussen gemeente en rijk is dat gemeenten een sluitende begroting moeten hebben en het rijk hoeft dat niet. Het rijk gaat er in ieder geval vanuit dat we het als gemeente(n) wel zullen redden, want er komt geen aanvullend budget ondanks allerlei verzoeken daartoe.

Woningbouw
Wat Lelystad vooruit kan helpen is meer woningbouw. Daar heb ik onze eerste termijn al wat over gezegd. Vanuit het rijk krijgen wij daar nu ook kansen voor en die moeten wij met beide handen aangrijpen. Wij twijfelen er niet aan dat er in Lelystad nog veel gebouwd kan worden, in allerlei vormen en prijzen, voor elk wat wils. Om te weten dat dit kán hoeven we maar naar Almere te kijken, want zie in wat voor tempo die stad Lelystad voorbij is gegroeid. Daarom dienen wij het amendement van de VVD over woningbouw mede in.

Zwarte Piet
Omdat in onze eerste termijn Zwarte Piet al genoemd is dienen wij vanzelfsprekend de motie van PVV hierover mede in. Laat het volk in plaats van het comité maar beslissen of Zwarte Piet hier in de ban moet of niet. Dus onze steun voor een onderzoek hiernaar, omdat er in onze ogen te weinig steun is voor enkel roetveegpieten. Naast Zwarte Piet ook roetveeg pieten vinden wij vooralsnog al verandering genoeg. Daarmee staan ook wij voor een gezellig kinderfeest.
Het amendement van D66 over de maandelijkse rapportages Jeugdzorg is met de toezegging van de wethouder overbodig geworden.

Jeugdzorg
Wat ons betreft hoeft het onderzoek omtrent de Jeugdzorg trouwens niet te gaan over de periode waarin we als gemeenten nog niet verantwoordelijk waren voor de uitvoering.
Wijzigingsvoorstellen waarbij voor de dekking gegrepen wordt uit het budget van de motiemarkt steunen wij niet. Vorig jaar wilden wij de manage helpen die door het Rhinovirus getroffen was met het restant van de motiemarkt. Dat werd toen afgewezen, voornamelijk met als reden dat daar het budget van de motiemarkt niet voor bedoeld is. Dan is dat voor ons nu ook principieel zo. Daarom dienen wij het amendement van de SP mede in om het resterende bedrag van de motiemarkt door te schuiven naar volgend jaar.

Vrijstelling belasting Horeca
Wat betreft Motie over vrijstelling belastingen voor de horeca is onze fractie vanwege het preadvies van het college geen mede-indiener en zal onze fractie verdeeld stemmen. Ook zal een raadslid (Wijngaard) even uit de vergadering stappen (en dus niet meestemmen).

Hondenbelasting
Onze motie hondenbelasting. Mooi dat het college de locatie van de afvalbakken bij uitlaatroutes meteen al meeneemt bij de uitvoering van het eerdere raadsbesluit over de afvalbakken. Wat betreft de dekking verwachten wij juist van het college dat zij de alternatieve mogelijkheden bij het onderzoek meenemen.
Wij zouden het triest vinden als raadsfracties nog steeds van mening zijn dat hondeneigenaren méér aan de algemene middelen moeten bijdragen dan iedere andere inwoner. Het is niet alleen een ouderwetse belasting, maar Leefbaar Lelystad vindt dit ook nog eens discriminatie van één bevolkingsgroep. Wij wijzen u er nogmaals op dat het schrappen van het artikel over de hondenbelasting uit de Gemeentewet eerdaags in de Tweede Kamer besproken wordt.

Voorzitter, ik zal omwille van de tijd niet alle amendementen en moties één voor één af gaan. Eventueel zullen we nog een stemverklaring afgeven bij diverse amendementen en moties.

Tot slot spreek ik nog de wens uit dat we de komende periode, ondanks verschillende politieke standpunten en meningen, als raad wel vreedzaam gericht blijven op de toekomst.  Links of rechts, Lelystad moet vooruit!

Marianne van de Watering
fractievoorzitter