Voorzitter,
Ik begin mijn bijdrage met een vervelende mededeling, die echter ook
met grote regelmaat door de wethouder Financiën op diverse media
wordt geuit: Het geld is op!


Gelukkig is het nog niet zo extreem als in een aantal omliggende
gemeenten, maar als we niet oppassen komen wij ook in dat illustere
rijtje terecht. En dat is niet wat we willen. Toch?


Dat is de harde en pijnlijke constatering die kan worden afgeleid uit de
door het college aan de raad aangeboden Kadernota. Waar is het geld
dan gebleven?, hoor ik u denken. Wij weten het ook niet, want op door
ons op 20 maart 2024 gestelde vragen over een deel van die gelden, is
tot en met heden nog immer geen antwoord ontvangen. Ook zijn tijdens
de raadsvergadering van 23 april een aantal mondelinge vragen gesteld,
welke middels een toezegging van wethouder van Dijk binnen een termijn
van drie weken zouden worden beantwoord. Het zal u niet verbazen dat
ook die antwoorden nog steeds niet zijn ontvangen.
Deze aldus
gevraagde antwoorden zijn echter wel essentieel voor een juiste en
volledige beoordeling van de Kadernota, want wat is anders de waarde
van de daarin genoemde getallen….


Geld uitgeven aan leuke, soms zelfs megalomane plannetjes is er
voorlopig dan ook zeker niet meer bij. Dus de beschikbare gelden wel
besteden aan essentiële zaken die in het belang zijn van de toekomst van
Lelystad, economie, wonen en leefbaarheid. En dus niet op de pof nieuwe
schoenen aanschaffen, terwijl de oude nog functioneel zijn en ook nog
best een tijdje mee kunnen. Dat betekent als het aan Leefbaar Lelystad
ligt zeker geen miljoenen uitgeven voor een nieuw monument en andere
kunstwerken.


Ook zal kritisch moeten worden gekeken naar het personeel maar zeker
de inhuur daarvan. Dat kan naar ons oordeel wel een tandje minder, maar
wel een stuk effectiever. Hiervoor is enige tijd geleden de Roemernorm,
welke spreekt over een bovengrens van 10% externe inhuur, ingevoerd.
Graag zien wij dan ook onderbouwd hoe en/of deze norm door het
college wordt gehanteerd.

Dan het raadsakkoord, dat zoals bekend niet door Leefbaar Lelystad is
ondertekend. Of dat nu zo succesvol is als het college ons wil doen
geloven, daar hebben wij zo onze twijfels over.


Door dit raadsakkoord is naar onze opvatting het dualisme uit de raad
van Lelystad verdwenen. Inhoudelijke discussie vindt niet of nauwelijks
meer plaats. En zoals het college bij vrijwel ieder onderwerp ieder vorm
van discussie op voorhand doodslaat met de opmerking; Tja, het is
natuurlijk aan de raad, u beslist. Dat deden wij vroeger ook toen noemden
wij het verstoppertje spelen. Maar binnen dit gremium kwalificeer ik het
eerder als laf gedrag.


Als echter de meerderheid van de raad dit blindelings en zonder kritische
blik blijft volgen zal het zwaar worden en is het maar helemaal de vraag
of wij in staat zullen zijn het vertrouwen van burgers en bedrijven terug te
winnen en hen ervan te overtuigen dat Lelystad een goede locatie is om
te wonen en in te investeren.
Maar indien een meerderheid van de raad alleen maar ja en amen blijft
zeggen tegen dit raadsakkoord, de gemeente zelf niet in staat is kritisch
naar haar eigen uitgaven te kijken, zullen de tekorten nog verder oplopen
en kunnen nog veel meer, waaronder ook essentiële zaken, zoals bijv.
onderwijs, zorg en huisvesting (niet limitatief) in gevaar komen en
mogelijk zelfs geen doorgang vinden en dus de prullenbak in.


Hetgeen onze inwoners en het woon- en vestigingsklimaat zeker niet ten
goede zal komen.


Dat is iets dat Leefbaar Lelystad niet wil, want wij staan voor Lelystad en
haar inwoners.


Alle inwoners!
Ik wijs volledigheidshalve nog op een tweetal door ons in te dienen
amendementen m.b.t. de onderwerpen:
Buurtwerk
Nieuwbouw sporthal
en een motie m.b.t. het onderwerp:
Cultuur