Werken in commissies
Nadat aanvang 2023 de werkwijze van de gemeenteraad van Lelystad werd aangepast en
werd overgestapt van het zgn. BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluit-
vorming) naar een commissiemodel heeft de fractie van Leefbaar Lelystad gezocht naar
een voor haar optimale werkwijze. De eerste maanden is daarbij vooral naar portefeuilles
gekeken, met als gevolg een erg ongestructureerd en weinig samenhangend geheel.
De fractie van Leefbaar Lelystad heeft daarom besloten om, dit in navolging van het in
aanvang 2023 ingevoerde commissiemodel, per 1 maart a.s. voor deze verschillende
commissies een vaste woordvoerder aan te wijzen. Dit houdt concreet de navolgende
commissie-indeling in;


Commissie Maatschappij
Waaronder valt:

• Armoede en Schulddienstverlening
• Dierenwelzijn
• Emancipatie en integratie
• Jeugd(zorg)
• Kunst en cultuur
• Onderwijs
• Ouderen
• Sport en bewegen
• Vitaliteit en gezondheid
• Welzijn
• Werk en inkomen (Participatiewet)
• WMO
Met als vaste woordvoerder Annelies Brunnmayer (raadslid)

Commissie Bestuur, Middelen en Economie

Waaronder valt:

 • Bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Communicatie en voorlichting
 • Coördinatie Lelystad Next Level
 • Economische zaken
 • Externe veiligheid
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Grondzaken
 • Integrale handhaving
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en Brandweer
 • Recreatie en toerisme
 • Wettelijke Burgemeesterstaken

Met als vaste woordvoerder Koen Dreesman (Vicefractievoorzitter)

Commissie Ruimte Ontwikkeling en Bereikbaarheid
Waaronder valt:

• Bereikbaarheid
• Kustontwikkelingen Bataviakwartier
• Omgevingswet en -visie
• Ruimtelijke Ordening
• Wonen
Met als vaste woordvoerder Jack Schoone (Fractievoorzitter)

Commissie Ruimte Beheer, Energie en Duurzaamheid
Waaronder valt:

• Beheer Openbare Ruimte
• Coördinatie IGLO
• Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost
• Klimaat en Natuur
• Onderwijshuisvesting
• Stadshart
• Stedelijke vernieuwing
• Vergunningen
Met als vaste woordvoerder Wim Botter (raadslid)

(in geval van afwezigheid is binnen de fractie voorzien in vervanging)
Tijdens deze commissievergaderingen worden de woordvoerders bijgestaan door de
fractieassistenten Jos Hersbach en Petra Overwater.

Door pureveen