‘U mag het zeggen…’ .
Zo heet de campagne waarmee Leefbaar Lelystad in de komende maanden met de
inwoners van Lelystad in gesprek wil gaan in de verschillende wijken in Lelystad. Daartoe
zoeken wij contact met inwoners uit alle wijken van Lelystad om als zogenaamde vaste
‘wijkambassadeur’ namens Leefbaar Lelystad aan deze gesprekken deel te nemen. Er zijn
diverse politieke partijen die weliswaar spreken over participatie vanuit de inwoners, maar
in de praktijk is dat echter weinig inhoudelijk.


In de praktijk worden de inwoners pas in de eindfase van een project met de inhoudelijke
kanten van dat project bekendgemaakt. Van actieve betrokkenheid is in die fase echter
nauwelijks nog sprake. Dat moet anders vindt Leefbaar Lelystad, want Lelystad verdient
als provinciehoofdstad een actievere betrokkenheid van de inwoners. Politieke besluiten
worden enerzijds in de raadszaal genomen, de uitwerking van die besluiten worden aan de
andere kant in de dagelijkse praktijk ervaren door die inwoners.


Deze campagne heeft als doel om op een informele en ongedwongen wijze te weten te
komen wat er zoal leeft onder de inwoners van de verschillende wijken. Het neveneffect
van deze campagne beoogd een grotere onderlinge betrokkenheid tussen die inwoners
zelf en die tussen de inwoners en de gemeentelijke politiek. Dit om eventuele bezwaren
en/of andere aspecten die onder de inwoners leven tijdig te kunnen signaleren en deze bij
de uiteindelijke besluitvorming mee te kunnen wegen teneinde tot betere besluiten voor
Lelystad en haar inwoners te komen.


Deze gesprekken zullen op regelmatige basis plaatsvinden, in eerste instantie wordt
gedacht aan een tweemaandelijkse frequentie, welke -uiteraard- in de toekomst kan
worden aangepast of indien dit op grond van de actualiteit wenselijk is.
Wijkambassadeurs willen weten wat er speelt in hun wijk en willen daarvoor zichtbaar en
benaderbaar zijn. Zij willen de oren en ogen van de wijk zijn.


Deze wijkambassadeurs zijn gesprekspartner en verbinder tussen de gemeentelijke
politiek en de inwoners. Zij inventariseren de wensen, maar zeker ook klachten van de
inwoners en brengen deze in tijdens het regelmatige overleg met één van onze raadsleden.


Met als resultaat een verbetering van de leefbaarheid en de sociale samenhang binnen de
wijk. Leefbaar Lelystad wil daarom heel graag de wijken in om de inwoners te leren kennen
die er wonen en leven. Wij willen graag weten wat hen bezighoudt. Indien inwoners vragen
hebben over slecht onderhouden groen, een losliggende stoeptegel of een defecte straat
lantaarn, kunnen zij deze beter melden via de gemeentelijke website of app. Daar zijn de
wijkambassadeurs dus niet voor bedoelt.


Leefbaar Lelystad is de eerste politieke partij die in Lelystad met wijkambassadeurs wil
gaan werken en veel is dus nog nieuw en moet in de beginfase worden ‘uitgekristalliseerd’.
Wij zullen echter reeds opgedane ervaringen vanuit andere gemeenten in dit leerproces
zeker meenemen.

Leefbaar Lelystad is er echter van overtuigd dat de samenwerking met wijkambassadeurs
tot een mooie en werkbare vorm gaat leiden, die de leefbaarheid in en betrokkenheid bij
Lelystad zal vergroten.


Wij zoeken dus inwoners uit alle wijken van Lelystad die als wijkambassadeur namens
Leefbaar Lelystad willen gaan functioneren. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan zien wij
uw reactie graag tegemoet. U kunt zich aanmelden via: info@leefbaarlelystad.nl


Hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet,
Koen Dreesman
Vicefractievoorzitter

Door pureveen