Deze motie wordt mede ingediend door Jong Lelystad, PVV, Forum voor Democratie en Jong Lelystad MvG

MOTIE
Datum raadsvergadering: 14 november 2023
Agendapunt: Programmabegroting 2024
Onderwerp: Fiets parkeren en handhaving

De gemeenteraad van Lelystad, in vergadering bijeen op 14 november 2023,
Constaterende dat,

 • Er een inzet is om meer mensen op de fiets te krijgen in Lelystad, hetgeen ook een
  positieve ontwikkeling is;
 • Meer fietsgebruik niet ten koste mag gaan van voetgangers of tot hinderlijke en/of
  gevaarlijke situaties mogen leiden;
 • Gebrek aan fietsparkeerplaatsen leidt tot een minder toegankelijke openbare ruimte
  als ook verrommeling van die openbare ruimte;
 • Andere steden met succes hiervoor een fietsparkeernorm hebben ingevoerd en
  opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening);
 • Als voorbeeld: Amsterdam, Rotterdam, Baarn, Leiden, Hengelo, Haarlem, Utrecht;
 • Het beleid voor foutgeparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken in heel Lelystad
  dient te gelden;
 • Het momenteel niet dan wel in onvoldoende mate bekend is hoe het beleid voor
  verwijderen van verkeerd geparkeerde fietsen op dit moment wordt uitgevoerd;
 • Verantwoordelijkheid ten aanzien van fiets parkeren en het fietsbeleid volledig bij
  decentrale overheid (lees: de gemeente Lelystad) ligt.
  Overwegende dat,
 • Fietsen die gevaarlijk of hinderlijk zijn geplaatst, waardoor bijvoorbeeld:
  o De route voor hulpdiensten wordt geblokkeerd
  o De vluchtroute voor gebruikers (gedeeltelijk) worden versperd
  o De toegang naar voorzieningen (toegang, kaartautomaten e.d.) wordt versperd
  o Het trottoir, de doorgaande looproute, het fietspad of een blindengeleidestrook
  worden versperd
 • Kunnen op basis van artikel 5 van de Wegenverkeerswet direct worden verwijderd;
 • Deze bevoegdheid de gemeente eveneens toekomt op grond van artikel 170, lid 1 van
  de Wegenverkeerswet, de zgn. bestuursdwang.
  Van mening zijnde dat,
 • Als het om fiets parkeren gaat, hebben de categorieën “hinderlijk/gevaarlijk
  geplaatste fietsen” en “foutief geplaatste fietsen” veel met elkaar te maken;
 • Het voor de inwoners van Lelystad van belang is dat geen onderscheid wordt
  gemaakt in handhavingslocaties in de categorie hinderlijk en gevaarlijk.
  Verzoekt het college,
 • Een beleidsplan handhaving fiets parkeren op de categorie “hinderlijk en gevaarlijk”
  op te stellen en dit op te nemen in de APV;
 • Hierop ook daadwerkelijk te gaan handhaven, bijvoorbeeld door middel van volgende
  systematiek:
   Fout geparkeerde fietsen
  o De overtreder wordt op de hoogte gebracht van het feit dat hij in overtreding is. In
  praktische zin zal dit betekenen dat de desbetreffende fiets wordt voorzien van een
  sticker of label (bijv. oranje)
  o De eigenaar, aan wie een redelijke termijn dient te worden gesteld, wordt door middel
  van deze markering in kennis gesteld dat de overtreding (zonder sanctie) ongedaan
  dient te worden gemaakt. Kortweg: de fiets binnen 2 (twee) dagen weghalen
   Fietswrakken
  o Deze fietsen worden voorzien van een sticker of label, in een afwijkende kleur (bijv.
  rood)
  o Ook hierop wordt een termijn genoemd, waarbinnen de desbetreffende fiets dient te
  worden verwijderd
  o In dit geval binnen 1 (één) week
   Weesfietsen
  o Deze fietsen worden voorzien van een sticker of label, in een afwijkende kleur (bijv.
  geel)
  o Ook hierop wordt een termijn genoemd, waarbinnen de desbetreffende fiets dient te
  worden verwijderd
  o In dit geval binnen 2 (twee) weken
   Met betrekking tot verwijderde fietsen
  o Deze fietsen worden 28 dagen in een gemeentelijke locatie in bewaring gehouden, als
  termijn waarbinnen de eigenaar de fiets weer kan komen terughalen, tegen betaling
  van € 45,-
  o Na deze periode kan er voor worden gekozen deze fietsen te verkopen dan wel te
  vernietigen
  (bovengenoemde systematiek dient als voorbeeld)
 • Uiterlijk in Q1 van 2024 met een voorstel aan de raad te komen, hoe en volgens welke
  systematiek, e.e.a. in de APV op te nemen;
 • De raad periodiek te informeren over fiets parkeer problematieken in Lelystad.

En gaat over tot de orde van de dag
Leefbaar Lelystad Forum voor Democratie PVV

Koen Dreesman Simone van Slot Ashwin van Stormbroek
Toelichting:
Als stad zet Lelystad in haar toekomstvisie in op fietsen als belangrijk vervoersmiddel. Het
doel is om meer mensen op de fiets te krijgen. Dit vraagt om meer stallingsruimte in onze stad.
Door bij nieuwe projecten of herontwikkelingen een standaard parkeernorm voor fietsen als
vereiste te stellen kan geanticipeerd worden op deze ontwikkeling. Deze norm kan evt.
verschillen op locaties waar de parkeerdruk groter en de ruimte beperkter is.

Door pureveen