Deze motie wordt mede ingediend door PVV en Forum voor Democratie 

Datum raadsvergadering: 14 november 2023
Agendapunt: Programmabegroting 2024
Onderwerp: Herdenkingsplaats
De gemeenteraad van Lelystad, in vergadering bijeen op 14 november 2023,
Constaterende dat,

 • Er door middel van een raadsbesluit van 8 februari 2022, hetwelk tot stand is
  gekomen mede op basis van een terzake ingediend amendement, is vastgelegd dat
  het college éérst met een onderbouwd voorstel naar de raad dient te komen indien
  aanvullend budget wordt verzocht
 • Het college, bij monde van wethouder Kruis, dit door middel van een Informatienota
  voor de Raad, d.d. 10 januari 2023, ook heeft bevestigd. Zij stelt hierin immers:
  “Wanneer de definitieve realisatiekosten bekend zijn, zal het college met een
  onderbouwd voorstel naar de raad komen”
  alsmede
  “Indien er financiële consequenties zijn zal het college hiertoe een voorstel aan de
  raad voorleggen”
  Overwegende dat,
 • De te volgen procedure in dezen is vastgelegd bij raadsbesluit van 8 februari 2022
 • Het college dit, bij monde van wethouder Kruis, ook in haar eigen Informatienota voor
  de Raad van 10 januari 2023 aan de raad heeft bevestigd
 • Het college, behoudens deze Informatienota, géén onderbouwd voorstel aan de raad
  heeft doen toekomen, van waaruit een ander benodigd budget zou moeten blijken
 • Het college thans bij de behandeling van de programmabegroting 2024 spreekt over
  een budget ter hoogte van € 1.500.000
 • Het college hiermee aantoonbaar haar afspraken met de raad heeft geschonden
 • Deze werkwijze contradictoir is en voor de raad volstrekt onacceptabel
  Spreekt uit,
 • Dat het college haar afspraken met de raad, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van
  8 februari 2022 alsmede haar eigen informatienota van 10 januari 2023, naleeft
 • Dat het college niet gaandeweg de spelregels wijzigt dan wel bijstelt zonder de raad
  daarvan in kennis te stellen
 • Dat het college werkt aan de hand van de regels zoals met de raad afgestemd, d.w.z.
  dat het college éérst met een onderbouwd voorstel naar de raad dient te komen van
  waaruit aanvullend budget wordt verzocht, alvorens tot uitvoering over te gaan
 • Dat het college op die gronden haar activiteiten m.b.t. het inrichten van een
  herdenkingsplaats in het Zilverpark per omgaande staakt
 • Dat hiervoor op dit moment dan ook géén budget zal worden vrijgemaakt
 • Het college éérst meerdere varianten ter beoordeling aan de raad voor zal leggen,
  waardoor wellicht ook een lager budget toereikend kan blijken te zijn

En gaat over tot de orde van de dag
Leefbaar Lelystad

Jack Schoone

Toelichting:
In het raadsbesluit van 8 februari 2022, hetwelk tot stand is gekomen mede op basis van een
amendement, is het navolgende vastgelegd ten aanzien van een nieuwe herdenkingsplaats;

 1. Het bestaande herdenkingsmonument blijft staan op de huidige plek in het Stadspark.
 2. Er wordt samen met de Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid (hierna St. HVV)
  gezocht naar een nieuwe herdenkingsplek. Waarbij de voorkeurslocatie ligt nabij de
  Agora.
 3. Deze herdenkingsplek dient uiterlijk mei 2024 gereed te zijn.
 4. M.i.v. 4 mei 2024 vinden de herdenkingen plaats op/bij de nieuwe herdenkingsplek. Tot
  die tijd vinden de herdenkingen plaats bij het bestaande monument in het Stadspark.
 5. Voor het organiseren van de 4 & 5 mei herdenkingen ontvangt de St. HVV jaarlijks m.i.v.
  2022 een subsidie van maximaal € 10.000 (excl. btw) welke jaarlijks wordt
  geïndexeerd.
 6. Mocht blijken dat het bij dit besluit beschikbaar gestelde budget ten bedrage van
  € 36.500 niet toereikend is, dan ziet de raad een onderbouwd voorstel voor aanvullend
  budget tegemoet van het college.
  Het college bij monde van wethouder Kruis deze, aldus gemaakte afspraken, zelf heeft
  bevestigd in haar Informatienota voor de Raad, gedateerd 10 januari 2023.
  Sedertdien is vanuit het college geen enkel voorstel richting raad gekomen waaruit duidelijk is
  geworden dat het, middels dit raadsbesluit, vastgestelde budget ad. € 36.500 niet toereikend
  zou zijn.
  Uit de thans ter besluitvorming voorliggende ontwerpbegroting valt af te leiden dat het college,
  zonder hierover eerst de raad te hebben geconsulteerd, voor de realisatie van deze nieuwe
  herdenkingsplaats een budget heeft opgenomen ter hoogte van € 1.500.000.
  Deze werkwijze is op grond van de met de raad gemaakte afspraken niet juist!

Door pureveen