Datum raadsvergadering: 24 Maart 2024
Agendapunt: 24.052 Locatie skatebaan
Onderwerp: ontwerp skatevoorziening gelegen aan het Zilverpark en urban-

skatevoorzieningen

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen:
Het voor gestelde besluit te laten vervallen en als volgt te wijzigen;
1.Het Woldpark te kiezen als locatie voor de nieuwe skatevoorziening en alsmede de urban-
skatevoorzieningen .

 1. Het college op te dragen:
  a. een integraal ontwerp te maken voor het Woldpark waaronder de skatevoorziening
  inclusief de urban-skatevoorzieningen.
  b. het ontwerpproces te voorzien van een participatietraject met belanghebbenden (o.a.
  skaters, ondernemers, instellingen en bewoners);
  c. voor de zomer 2024 een ontwerp aan de gemeenteraad voor te leggen, voorzien van
  planning en financiële gevolgen;
  d. er op te koersen dat z.s.m., bij voorkeur nog in 2024, het proces van aanleg van de
  nieuwe skatevoorziening van start kan gaan.
  3.De oude skatebaan aan de zilverparkkade op te knappen voor de jongste jeugd.
 2. I.o.m. het sportbedrijf te onderzoeken of hier ook mogelijkheden zijn om kandidaten te
  vinden die op Olympisch niveau mee kunnen doen en daarin te investeren.

Ingediend door:

Jack Schoone