Veel vragen, weinig antwoorden….
Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2024 werd o.a. gesproken over de
cofinanciering van het Volkshuisvestingsfonds t.a.v. Lelystad-Oost. Het daartoe
ontvangen raadsvoorstel omvatte zoveel onduidelijkheden over aanzienlijke
bedragen dat Leefbaar Lelystad wilde voorstellen behandeling uit te stellen alvorens
miljoenen uit te geven, door middel van onderstaande motie. Op basis van de
toezegging van het college dat de thans gevraagde bedragen het absolute maximum
zijn, heeft de fractie van Leefbaar Lelystad besloten de motie in te trekken. Maar u,
inwoner van Lelystad, kunt ervan verzekerd zijn dat wij deze kwestie zeer nauwgezet
blijven volgen, want dit gaat om teveel geld om lichtzinnig mee om te gaan. En
zonodig bij de behandeling van de Kadernota alsnog aanhangig zullen maken.
Op ons mag en kunt u vertrouwen…..

M O T I E

Datum raadsvergadering: 26 maart 2024
Agendapunt: 8a 24.044 Aanvraag 3 e tranche Volkshuisvestingsfonds (VHF)

inclusief cofinanciering
Onderwerp: Verzoek tot uitstellen beslissing
De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,
constaterende dat :

 • Het college verzoekt om een bedrag ter hoogte van € 8.071.525,– beschikbaar te
  stellen vanuit de ROS, zulks ten behoeve van de cofinanciering;
  overwegende dat :
 • Voor de 1 e tranche aan de raad kenbaar is gemaakt dat hiervoor aan cofinanciering
  een bedrag ter hoogte van € 6.000.000,– benodigd was;
 • Dit bedrag nu maar liefst € 5.591.033,– te weinig blijkt te zijn;
 • De aanvraag voor de 2 e tranche is door het Rijk afgewezen, zulks met als reden de
  wijze van cofinanciering, zoals voorgesteld door het college in de terzake aan het Rijk
  aangeleverde stukken;
 • De voor de thans voorliggende aanvraag 3 e tranche ingediende stukken m.b.t. de
  cofinanciering zijn, zoals het college zelf in onderhavig raadsvoorstel meldt op basis
  van de aanvraag 2 e tranche, hetgeen opmerkelijk is daar deze 2 e tranche is afgewezen;
 • Het college in het raadsvoorstel een bedrag ter hoogte van € 2.480.492,– meldt aan
  cofinanciering voor de 3 e tranche,
 • Het volstrekt onduidelijk is hoeveel hier op enig moment nog moet worden aangevuld,
  zie het verloop van de 1 e tranche;
 • Het college zelf in haar raadsvoorstel meldt (citaat) Het indienen van een aanvraag
  voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds betekent geen zekerheid dat Lelystad
  die bijdrage ook krijgt;
 • Het college door nu reeds, zoals dit raadsvoorstel beoogt, een bedrag ter hoogte van
  € 8.071.525,– te beklemmen, waarvan zoals uit voorgaande blijkt, de uitkomst nog
  uitermate ongewis is en niemand met zekerheid kan zeggen of het genoeg zal zijn,
  naar de opvatting van Leefbaar Lelystad een onaanvaardbaar groot risico neemt;
 • Hierdoor andere zaken en/of plannen in het gedrang komen dan wel geen doorgang
  kunnen vinden;

spreekt uit :

 • om alvorens er meer duidelijkheid en zekerheid kan worden gegeven thans niet tot
  definitieve besluitvorming over te gaan, maar besluitvorming uit te stellen tot het
  moment dat hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven door het college
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Ondertekenaar(s),
  LEEFBAAR LELYSTAD

Koen Dreesman