De gemeenteraad heeft met 10 stemmen voor en 20 stemmen tegen de motie van Leefbaar Lelystad verworpen, met als inhoud om vanwege nieuwe omstandigheden alsnog de mogelijkheid van na-scheiden te onderzoeken. De ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ werd samen met IPL en PvLB ingediend en kreeg steun van PVV.

Het bleek voor met name de VVD, D66, PvdA en CU lastig om de motie goed te lezen met als gevolg dat zij daar met onnodig harde woorden hun eigen draai aan gaven waaruit bleek dat zij de strekking van de motie niet begrepen of wilden begrijpen.

In Lelystad wordt in fases het ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd. Nu kan het bedrijf Waste Vision Groep de ondergrondse containers voor stadsdelen 4 ten 5 niet meer leveren. Eerder was een te verwachten claim van dat bedrijf het argument van het college om door te gaan met het project, ondanks de weerstand onder inwoners. Maar dat argument is nu van tafel en dat biedt een kans.

Want de uitrol van het project ‘omgekeerd inzamelen’ verloopt rommelig. Letterlijk met troep naast de ondergrondse containers, onvrede over de uitkomst van de enquête (keuze 4e rolcontainer of ondergrondse container) en morrende inwoners die met hun vuilniszak restafval naar de buurtcontainer moeten lopen of dat weigeren en het restafval in een andere rolcontainer aan huis wegmoffelen.

Lelystad is net als Almere aangesloten bij HVC. De gemeenteraad van Almere heeft onlangs besloten over te gaan op nascheiden: het ķán in Almere.
Terwijl de gemeenteraad van Lelystad altijd is voorgehouden dat dit voor Lelystad niet mogelijk is.

Het dictum van onze motie luidt:
draagt het college op:

  • de bestelling van de 17 ondergrondse containers voor stadsdeel 3 zo mogelijk te annuleren;
  • vooralsnog niet opnieuw de ongeveer 120 ondergrondse containers voor de stadsdelen 4 en 5 in de markt te zetten;
  • de mogelijkheid voor na-scheiden in deze resterende stadsdelen bij HVC na te gaan en hierover zo nodig ook met Almere in overleg te gaan;
  • de resultaten hiervan met een keuzevoorstel aan de raad voor te leggen;
  • op basis van de uitkomst van de bovenstaande gevraagde onderzoeken uiterlijk in Q2 2022 het na-scheiden ook voor de andere stadsdelen/wijken te onderzoeken.

Dit voorstel kreeg een neutraal pre-advies van het college.

Leefbaar Lelystad vindt het jammer dat de gemeenteraad met het verwerpen van deze motie de kans heeft laten liggen om in een deel van Lelystad het na-scheiden toe te passen en hierdoor vergeleken kan worden wat in Lelystad het beste resultaat geeft: scheiden bij de bron of na-scheiden.

Spreekt u dit voorstel wel aan? Weet dan op welke partij u op 16 maart 2022 uw stem uitbrengt.
SAMEN maken we Lelystad Leefbaar!