VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Datum raadsvergadering: 6 december 2022
Onderwerp: Aanwijzing veiligheidsrisicogebied
De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,
constaterende dat:

 • Er in de wijk Jol, meer specifiek om en nabij de omgeving van de Jumbo supermarkt,
  ernstige bedreigingen, niet zelden zelfs met vuurwapens plaatsvinden;
 • Inwoners, waaronder zelfs kinderen, onder bedreiging van vuurwapens worden
  beroofd van eigendommen;
 • Deze situatie dusdanig ernstig is, dat de vrees voor (dodelijke) slachtoffers terecht en
  gerechtvaardigd is;
 • Er in genoemde wijk en genoemde omgeving grootschalige en openlijke handel in
  verdovende middelen plaatsheeft;
 • Er in genoemde wijk en genoemde omgeving met grote regelmaat inwoners worden
  lastiggevallen met zwaar vuurwerk;
  overwegende dat:
 • Hierover reeds eerder mondelinge vragen zijn gesteld, teneinde de ernst van deze
  situatie te duiden;
 • Dit tot dusverre niet tot concrete maatregelen heeft geleid;
 • Deze situatie absoluut niet langer houdbaar is;
  roept het college op:
 • Om genoemd gebied, op grond van art. 151b van de Gemeentewet uit te roepen tot
  veiligheidsrisicogebied;
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Ondertekenaar(s),
  Leefbaar Lelystad

Koen Dreesman

Gemeentewet
Geraadpleegd op 03-12-2022.
Geldend van 05-11-2022 t/m heden
Artikel 151b

 1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om bij verstoring van de openbare orde
  door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met
  inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te
  wijzen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de bevoegdheden,
  bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie toepassen.
 2. De burgemeester gaat niet over tot aanwijzing als veiligheidsrisicogebied dan na overleg met de officier van
  justitie in het overleg, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012.
 3. De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een bepaalde duur die niet langer is en voor een
  gebied dat niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 4. De beslissing tot gebiedsaanwijzing wordt op schrift gesteld en bevat een omschrijving van het gebied waarop
  deze van toepassing is alsmede de geldigheidsduur.
 5. De burgemeester brengt de gebiedsaanwijzing zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad en van de officier
  van justitie, bedoeld in het tweede lid.
 6. Zodra de verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel de ernstige vrees voor
  het ontstaan daarvan, bedoeld in het eerste lid, is geweken, trekt de burgemeester de gebiedsaanwijzing in. Het
  vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.

Door pureveen