Vergaderdatum: 6 december 2022
Agendapunt: 9 Mondelinge vragen ex. Art. 39 RvO
Onderwerp: Bedreigende situatie(s) Jol
Voorzitter,
Al geruime tijd wordt de wijk Jol, meer specifiek de omgeving van het winkelcentrum,
waar o.a. de Jumbo supermarkt is gevestigd, geteisterd door ernstige overlast.
Hier wordt, zo is uit contacten met diverse inwoners alsook andere belanghebbenden naar
voren gekomen, niet dan wel niet in voldoende mate tegen opgetreden. Dit roept bij de
fractie van Leefbaar Lelystad de navolgende vragen op;

 1. Is het college bekend met het feit dat in genoemde wijk ernstige bedreigingen, niet
  zelden zelfs met vuurwapens plaatsvinden?
  Zo ja, wat is dan wel wordt hier concreet tegen ondernomen?
  Zo nee, is het college bereid hiertegen adequate maatregelen te ondernemen?
 2. Is het college bekend met het feit inwoners, waaronder zelfs kinderen, onder
  bedreiging van vuurwapens worden beroofd van eigendommen en kinderen uit
  angstgevoelens zelfs niet meer naar school durven?
  Zo ja, wat is dan wel wordt hier concreet tegen ondernomen?
  Zo nee, is het college bereid hiertegen adequate maatregelen te ondernemen?
 3. Is het college bekend met het feit dat deze situatie dusdanig ernstig is, dat de vrees
  voor (al dan niet dodelijke) slachtoffers terecht en gerechtvaardigd is?
  Zo ja, wat is dan wel wordt hier concreet tegen ondernomen?
  Zo nee, is het college bereid hiertegen adequate maatregelen te ondernemen?
 4. Is het college bekend met het feit dat er in genoemde wijk en genoemde omgeving
  grootschalige en openlijke handel in verdovende middelen plaatsheeft?
  Zo ja, wat is dan wel wordt hier concreet tegen ondernomen?
  Zo nee, is het college bereid hiertegen adequate maatregelen te ondernemen?
 5. Is het college bekend met het feit dat er in genoemde wijk en genoemde omgeving
  met grote regelmaat inwoners worden lastiggevallen met zwaar vuurwerk?
  Zo ja, wat is dan wel wordt hier concreet tegen ondernomen?
  Zo nee, is het college bereid hiertegen adequate maatregelen te ondernemen?
  Gegeven het feit dat hierover reeds eerder mondelinge vragen zijn gesteld en deze tot
  dusverre niet tot concrete maatregelen (lees: verbeteringen) heeft geleid, overweegt
  Leefbaar Lelystad hierover een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen, want
  deze situatie is absoluut niet langer houdbaar. Alvorens daartoe over te gaan stellen wij
  deze mondelinge vragen.

Door pureveen