Deze motie wordt mede ingediend door CDA, Groen Links, PVV, VVD en PvdA 

Datum raadsvergadering: 14 november 2023
Agendapunt: Programmabegroting 2024
Onderwerp: Extra geld voor sportversnelling
De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
Ondanks alle energie, welke er zonder twijfel in wordt gestoken, de uitvoering van de sportvisie
niet erg vlot gaat.
Overwegende dat:

 • De resultaten voor onze inwoners niet bemoedigend zijn op dit moment t.a.v. sportontwikkeling en
  de accommodaties
 • Het risico op stilstand aanwezig is om progressie te realiseren bij zowel binnen sporten als buiten
  sporten
 • Een investering in sport een social return on investment heeft van 2,51, wat wil zeggen dat het
  meer dan loont om in sport te investeren door het rendement ook op andere domeinen
  (arbeidsparticipatie, bestaanszekerheid, preventie, doorbreken vicieuze cirkel)
 • Een tijdelijke versnelling van 2 jaar op het gebied van sport een goede impuls kan zijn voor het
  sportbeleid
  Roept het college op:
 1. Om een voorstel aan de raad voor te leggen om 200K extra budget voor sportbeleid vrij te maken,
  bijvoorbeeld in te zetten zowel bij de gemeente als het sportbedrijf, voor een periode van 2 jaar
 2. Om hiertoe dekking te vinden uit de ROS of uit de post economische promotie
 3. Om voor het eind van het jaar 2023 de inwoners en sportverenigingen (het sportplatform) beter te
  betrekken bij de uitvoering van de sportvisie en het tijdpad van stappen die staan te gebeuren op
  korte en langere termijn
 4. Om vaart te maken met de uitvoering van de sportvisie; en; realisatie van de tijdelijke
  sportaccommodatie
  Leefbaar Lelystad CDA GroenLinks VVD
  J. Schoone J. Heijmissen J. Broertjes E Schrijver

PvdA PVV
R. Ros A. van Stormbroek
Toelichting: de benodigde financiën kunnen gehaald worden uit de ROS omdat dit geldt voor een vast gestelde
periode en benodigd is voor de ontwikkeling van de stad alsmede de uitstraling van de stad.

Door pureveen