Datum raadsvergadering: 14 november 2023
Agendapunt: Programmabegroting 2024
Onderwerp: woningbouw corporatie

De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,
Constaterende dat:

 • Er ondanks alle college-uitspraken; bouwen, bouwen, bouwen er niet echt veel schot in de
  zaak zit.
  Overwegende dat:
 • De resultaten voor onze inwoners niet erg bemoedigend zijn, daar waar het gaat om het
  verkrijgen van een woning;
 • Wij constateren dat ook dat onze jeugd langer (te lang) thuis moet blijven wonen;
 • Er ook veel te weinig doorstroming is voor het vergrijzende deel van onze inwoners naar een
  levensloopbestendige woning;
 • We eens verder moeten kijken en creatiever moeten worden (out-of-the-box denken), los
  van onze woonvisie
  Roept het college op:
 1. om te gaan onderzoeken of er een mogelijkheid is voor de vestiging van een nieuwe
  woningbouwcorporatie met een misschien wel andere kijk op sociale woningbouw;
 2. om binnen 6 maanden aan de raad een plan voor te leggen over de wijze waarop we onze
  inwoners kunnen informeren over versnelde woningbouw, zodat ze niet vertrekken uit onze
  stad.

J. Schoone

Toelichting: ons inziens moeten we breder gaan kijken naar kansen en samenwerking en zoeken buiten onze
comfortzone.

Door pureveen